Компаративна анализа на резултатите од дешифрирањето на средниот текст од каменот од Розета

Апстракт: Во овој текст е презентирана компаративна анализа на зборовите и изразите од исчитувањето на целиот среден текст на каменот од Розета, [15], со примена на мето­дологијата што ја презентиравме во [12].

По трагите на писмото и јазикот на Древните Македонци

Во овој труд се презентирани резултатите од истражувањата реализирани во рамките на проектот "Дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета", финансиран во рамките на МАНУ во периодот јануари, 2003 до декември 2005 година.

Агрегирање содржина