По трагите на писмото и јазикот на Древните Македонци

Во овој труд се презентирани резултатите од истражувањата реализирани во рамките на проектот "Дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета", финансиран во рамките на МАНУ во периодот јануари, 2003 до декември 2005 година.

Предмет на ова истражување е еден од најпознатите текстуални артефакти од стариот Египет, предмет на бројни проучувања и истражувања во научниот свет од областа на античката историја и лингвистиката - Каменот од Розета (поглед однапред, поглед одзади, приказ на трите текста на каменот, послободен превод на декретот на Птоломеј Епифан Евхаристос

Констатирано е дека за средниот текст на каменот од Розета е користено слогово писмо oд типот согласка-самогласка. Идентификувани се симболи за 25 согласки. Користејќи ја постапката на пресликување и ротација во рамнината на пишување, определен е еднозначен начин за поврзување на симболот за согласка со 4 или 8 самогласки. Иако ретко употребувани, идентификувани се и симболите за запишување на изолирани самогласки и согласки. Во анализираниот текст, покрај пишувањето на слоговите знаци еден до друг, често се пишувани слоговите знаци и еден на друг, во форма на лигатури. Иако во мал број идентификувани се и неколку пиктографски симболи.

Озвучувањето на идентификуваните слогови знаци, осамени согласки или самогласки и лигатури е реализирано со користење на архаизми од дијалекти на современиот македонски јазик. Во анализираниот текст кој е пишуван оддесно налево, без растојание меѓу зборовите и одвојување на речениците, во непрекината низа идентификувани се повеќе од 160 зборови кои го задржале значењето и во современиот македонски јазик. Исто така, идентификувани се и одреден број на граматички правила кои се препознатливи и во современиот македонски јазик, како што е формирањето на суперлатив кај придавките со префиксот нај, множина кај именките со додавката и, појавата на определена и неопределена форма кај именките и зачестената употреба на предлогот на. Со вака идентификуваните слогови знаци, нивното озвучување и определените правила на пишување, создадена е еднозначна методологија за препознавање на одредени зборови и читање на напишаното.

Резултатите од дешифрирањето на средниот текст од каменот од Розета укажуваат на многу повеќе детали кои во текстот запишан на античко-грчко писмо ги нема. Оваа констатација го потврдува сознанието на науката уште од времето на Томас Јанг (1822) дека средниот текст е оригиналот. Врз основа на нашите истражувања ова сознание можеме да го допрецизираме со констатација дека декретот на фараонот во средниот текст на каменот од Розета во оригинал е напишан на јазикот на античките Македонци со писмо на живите господари, односно со официјалното писмо и јазик на државата која што тие ја управувале повеќе од еден век.

Клучни зборови: антички Македонци, писмо, јазик

Контакти:

акад. Томе Бошевски
проф. др. Аристотел Тентов      toto@feit.ukim.edu.mk

1. Идентификација на слоговните знаци

1.1. Слоговни знаци

Релативно значајниот обем на расположивиот текст, од околу 4500 знаци, ни дава шанса да ги идентификуваме формите на знаците кои се во основа на употребното писмо. Како најчесто појавувани одбележени се асиметричнитe, симетричните и коcите знаци.

1.1.1. Асиметрични слогови знаци

Овие знаци имаат особина да во рамнината на пишување се запишат во осум различни положби и на тој начин еднозначно да одбележат слогови на една согласка со осум самогласки.

Во анализираниот текст се идентификувани следните 13 (тринаесет) асиметрични знаци како ознаки за 13 (тринаесет) согласки, и тоа:

Секој од овие 13 (тринаесет) знака во рамнината на пишување може да биде запишан во по осум положби, како на пример:      

На овој начин, со само 13 различни асиметрични знаци еднозначно можат да се напишат 13 х 8 = 104 слогови од видот согласка-самогласка.

Асиметричните знаци набележани под броевите 1, 3, 5, 7, 8 и 9, во положба запишана под броевите 1, 3, 5 и 7 во XVI се користени од познатиот математичар Cardan како знаци за пишување броеви, во неговото дело "System for writing numbers". Како што во анализираниот текст со обликот на знакот се определува согласката, а со положбата самогласката во слогот, Cardan во своето дело со обликот на знакот ги определува цифрите, а со положбата ги определува тежините (единици, десетки, стотки и илјади) во бројот, што е прикажано на следната слика.

Броевите помеѓу 1 и 9999 се пишуваат во облик на лигатури, при што е заедничка вертикалната црта, а се додаваат страничните елементи на соодветните цифри.

Ако се потсетиме дека анализираниот текст е од вториот век пред новата ера, запишан на територијата на Египет, а Cardan творел во XVI век од новата ера во Италија, можеме да констатираме дека по 1800 години на Медитеранот сеуште се знаело за знаците од анализираното писмо.

1.1.2. Симетрични слоговни знаци

Овие знаци, пак имаат особина да во рамнината на пишување се запишат во 4 различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со 4 самогласки. Во анализираниот текст се идентификувани 6 знаци, и тоа:

Секој од овие 6 знаци во рамнината на пишување може да биде запишан во 4 положби како на следниот пример:

На овој начин, со 6 различни знаци можат еднозначно да се запишат 6 х 4 = 24 различни слогови од видот согласка - самогласка.

Во прилог се дадени можностите за комбинирање на асиметричните согласки со соодветните самогласки.

1.1.3. Накосени слоговни знаци

Накосените слоговни знаци исто како и симетричните слоговни знаци во рамнината на пишување можат да се запишат во 4 различни положби и на тој начин еднозначно да обележат слогови на една согласка со 4 самогласки. Во анализираниот текст се идентификувани 6 знаци, и тоа:

Секој од овие 6 знаци во рамнината на пишување може да биде запишан во 4 положби како на следниов пример:

На овој начин, се дефинираат уште 24 различни слогови од видот согласка-самогласка.

1.1.4. Специфичен слогов знак

Посебно треба да ја одбележиме појавата во текстот на еден специфичен знак кој го идентификуваме во четири форми, и тоа:

Во последната форма како две коси црти доближени во горниот дел овој слогов знак го среќаваме и ден денешен во повеќе слоговни писма на азискиот континент.

1.2. Знаци за изолирано пишување

1.2.1. Знаци за изолирано пишување на согласки

Некои од согласките во текстот се среќаваат запишани изолирано, и тоа во следнава форма:

Косата црта во составот на основниот знак во првите два и во последниот случај е употребена во функција на вирам, односно ја елиминира самогласката од соодветниот слог.

1.2.2. Знаци за изолирано пишување на самогласки

При пишувањето се јавува потреба за запишување на изолирана самогласка. За запишување на изолираната самогласка се употребуваат знаци во само една положба. Во текстот се идентификувани следните знаци што рефлектираат да ги претставуваат самогласките:                        

1.3. Пиктографски знаци

Како остаток од некое постаро писмо во анализираниот текст се појавуваат неколку знаци кои не се вклопуваат во слоговната концепција. Тоа пред сe се однесува на многу често појавуваните три вертикални и три коси црти:

што претставува појава која веќе е проучувана во соодветната литература од ова подрачје.

Не толку често се појавуваат уште два други знака, кои исто така не можат слогово да се појаснат, и тоа:

Првиот знак претставува стилизирана форма на египетскиот бог на мртвите, а вториот стилизирана форма на змија.

1.4. Пишување на лигатури

Воочливо е дека во анализираниот текст покрај пишувањето на слоговите знаци еден до друг се појавува и нивно пишување еден над друг и еден врз друг, како на пример:

Овие форми ги нарекуваме лигатури и сметаме дека отсликуваат специфична карактеристика на јазикот кој се изразува преку писмото.

Најчесто во лигатурите учествуваат два до три знака. Со лигатура по правило се запишува почеток на збор, додека на крајот на зборот чиј почеток е запишан во вид на лигатура се реализира со еден, а поретко со два до три слога (знака).

2. Озвучување

Многу повеќе од гласовните, слоговните писма, ги носат во себе карактеристиките на јазикот којшто треба да го запишуваат.

Ако е основна претпоставка дека анализираниот текст е напишан на јазикот на античките Македонци, определувањето на основните гласовни карактеристики на тој јазик ќе го реализираме преку гласовните особености на јазиците на домородното население од ареалот на Балканот, како негова матична територија. Ќе претпоставиме дека гласовните вредности на самогласките и согласките како најнеподложни на промени останале со иста звучност до денешен ден.

Озвучувањето на идентификуваните слоговни знаци може да се реализира со препознавање во текстот на зборовите кои го задржале своето значење до ден-денес во јазици или дијалекти на јазици од ареалот на Балканот или пошироко, од европскиот ареал. Се разбира, во оваа фаза анализата ќе се заснова на споредба помеѓу зборови од текстот на каменот од Розета и архаизми во дијалекти на актуелниот македонски јазик. Покрај слоговни знаци (асиметрични, симетрични, коси и специфични слоговни знаци), озвучени се и знаци за  изолирани самогласки, пиктографски знаци и лигатури.

Озвучувањето на дешифрираните зборови и поими можете да го проследите во речникот.

2.1. Озвучување на слоговни знаци

2.1.1. Озвучување на асиметрични слоговни знаци

Со повеќе од стотина зборови од денешниот македонски јазик озвучени се сите 13 асиметрични знаци со соодветни согласки, и тоа:

Асиметричните знаци за Р и Ј во денешното и во античкото-македонско писмо имаат ист облик и иста звучност. Преостанатите асиметрични знаци спрема обликот на пишување меѓусебно се слични и со нивната звучност, како на пример асиметричните знаци за Ж, З и Ѕ. Исто така, сличност во пишувањето и во звучноста важи и за асиметричните знаци С, Ц, Ч и Ш.

Секоја од овие 13 согласки во рамнината на пишување може да биде запишана во 8 положби и да означи слогови со 8 самогласки, како на примерот на знакот за согласката Ј.

Во текстот се идентификувани сите 8 положби на пишување, значи се озвучени слогови со сите 6 активни самогласки во денешните словенски јазици и долгите форми на самогласките О и Е кои се зачувани во современиот литературен словенечки јазик (Irena Ceklin Bacar, et al, Slovenscina - jezik na maturi: za slovenscino - jezik v cetrtem letniku gimnazijskih programov: zbirka nalog za ponovitev jezikovne snovi, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2004 (str. 90-92) ISBN 86-11-16681-7; Marja Beshter, Martina Krizaj Ortar, Marija Koncina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovic, Darnika Ambroz, Stanislava Zidan, Na pragu besedila - ucbenik za slovenski jezik v 1 letniku gimnazij, strokovnih in tehniskih sol, Tiskarna Mladinska knjiga, d.d., Zalozba Rokus, d.o.o., 2004 (str. 30-34)), како и во мијачкиот и вевчанскиот дијалект на македонскиот јазик (P. Hendriks, The Radozda-Vevcani Dialect of Macedonian, Lisse 1976, PdR Press Publications on Macedonian 1).

Сите форми на асиметричните знаци, со нивното озвучување дадени се во следната табела.

2.1.2. Озвучување на симетрични слоговни знаци

Со околу 20-тина зборови од денешниот македонски јазик озвучени се 6 симетрични знаци, и тоа:

За секој од озвучените знаци во текстот се најдени не повеќе од 4 положби на пишување. Формирањето на слоговите со соодветните самогласки прикажано е во следната табела на позиции 1, 2, 4, 5, 6 и 7, соодветно. 

Идентификувавме дека за формирање на слог со самогласката и, знаците за согласките В и Л се пишуваат со ознака за вирам и потоа се додава симболот за самогласката и .

2.1.3. Озвучување на коси слоговни знаци

За разлика од асиметричните знаци, каде што во основниот знак доминантна е вертикалната црта, во косите знаци доминантна е коса црта. И за овие знаци идентификувани се не повеќе од 4 положби на пишување.

Формирањето на слогови со соодветните самогласки прикажано е во следната табела на позиции 3, 9, 10, 11, 12 и 13, соодветно.

Во текстот знакот за согласката Љ најчесто се појавува во слог со самогласката у, што е карактеристика и на современиот македонски јазик.

Првиот знак одлево надесно во анализираниот текст е ротирана форма на знакот Б за 45 степени во насоката на стрелките на часовникот. За овој знак досега не е најден дефиниционен збор во денешниот македонски јазик, а наша претпоставка е дека најверојатно ја претставува согласката Ф.

2.1.4. Озвучување на специфични слоговни знаци

Специфичниот слогов знак што по облик потсетува на буквата Д во кирилицата доби потврда со озвучување на сите негови форми, и тоа:

Независно од нашите истражувања, слоговиот знак Ди и во монографијата "Праславянска писменост" од авторот Г.С.Гриневич, Москва 1993 година, има ист облик и озвучување.

2.2. Озвучување на знаци за изолирани согласки

Забележана е честа употреба на некои изолирани согласки кои ги озвучуваме на следниот начин:


  Л (Р)              В               Н                      П

Изговорот на изолираната согласка преминува во меко Р, глас кој и ден денес го имаме во изговорот на зборови во македонскиот јазик. Тука треба да напоменеме дека современата наука констатира дека за време на владеењето на Птоломеите првпат е направена разлика меѓу звуците Л и Р, што е соодветно пренесено и во писмото, односно анализираниот текст.

Изговорот на изолираната согласка в најчесто се појавува при формирањето на слог со самогласката и, или пак за формирање на предлогот во (во оригинал вв - ).

Косата црта без додавки ја изначува изолираната согласка и која и во денешниот македонски јазик е во зачестена употреба.

2.3. Озвучување на знаци за изолирани самогласки

Во анализираното писмо најчесто употребуван знак е вертикалната црта , која ја озвучуваме со самогласката и. Покрај употребата на самогласката и како сврзник таа се употребува и на крајот од зборот при формирање на мнoжина кај именките и придавките.

Хоризонталната црта ја озвучуваме со самогласката а. И таа често се употребува како сврзник.

Озвучувањето на идентификуваните знаци за самогласки е следното:

2.4. Озвучување на пиктографски знаци

Голема зачестеност на појавување и местото на појавување на трите вертикални црти како единствен знак го сугерираат неговото значење: БОГА. Во монографијата "Праславянска писменост" од авторот Г.С.Гриневич, Москва 1993 година, исто така овој знак е озвучен со БОГА. Ние ја потврдивме оваа констатација со дешифрирање на придавката Божен, запишан со претходно озвучените слогови знаци во облик и неговата суперлативна форма најбожен .

Трите коси црти се појавуваат во специфична конструкција за дефинирање на поимот СВЕТОСТ, во оригинал запишано како:

што го озвучуваме како (се чита оддесно налево):
оТ(Р)ЛадопсоГ еВeЗаН ИоМ еЃИ оТ(Р)ладопсоГ еВeЗаН ИоМ

а преведено на современ македонски значи
Господарите на господарите или
Господин Господин

што асоцира на денешното титулирање на поглаварот на македонската Православна Црква со Господин-Господин, што е единствен начин на ословување меѓу поглаварите на православните цркви.

Во друга форма, се јавува за синоним на фараоните односно за "Нашите живи господари", запишано оригинално во облик       

што го озвучуваме како (се чита оддесно налево):
ат(Р)ЛадопсоГ еВeЖаН ИоМ

а преведено на македонски значи:
Моите живи господари

Ако за знакот констатираме изговор на меко Р, како и во денешниот македонски јазик, тогаш дефинитивно од анализата на претходните примери, на трите коси црти можеме да им дадеме озвучување ГОСПОДА.

2.5. Озвучување на лигатури

Знаците што се употребуваат при пишување на лигатурите ја задржуваат својата гласовна вредност, само меѓусебно се поврзуваат со предлогот на ако се напишани еден на друг или еден врз друг, како на пример:

Обично со лигатура се запишува почетокот на зборот, а со допишување на 1 до 2 слогови знака се завршува зборот. Во некои случаи со лигатура можат да се опфатат 2 последователни збора, што дополнително го отежнува процесот на раздвојување на зборовите во континуирано запишаниот текст. Најчесто во лигатурата учествуваат 2 до 3 знака.

3. Правила на пишување

3.1. Пишување на суперлативи на придавките

Пишувањето на слоговните знаци еден на друг или еден врз друг, овозможува формирање на суперлативна форма на придавките на ефикасен начин во оние јазици кои ја прават со префиксот нај. Во тој случај основната форма на придавката се пишува над знакот за слогот Јь. Во анализираниот текст идентификувани се повеќе случаи на формирање на суперлативна форма на овој начин, како на пример:                             

Во речникот се идентификувани зборови дадени со 8 различни зборови во основна и суперлативна форма, запишани на овој начин, а кои до ден-денес го имаат истото значење.

3.2. Пишување на множина кај именките

Во повеќе словенски јазици, а посебно во македонскиот јазик множината кај именките и придавките најчесто се прави со додавање на и на крајот на именката во еднина. Во анализираниот текст, исто така, идентификувавме формирање на множина на овој начин, како на пример:

Преведено на англиски:

Lord          ---->        Lords           Priest            ---->         Priests

Во речникот на идентификувани зборови дадени се 5 зборови во еднина и множина формирани на овој начин кои до денес го задржале своето значење.

Многу е значајно да се напомене дека во Demotic Dictionary Project, Oriental Institute, University of Chicago, 2005 се наведува дека при формирање на множина кај именките на крајот на зборот се додава вертикална црта. Авторот, за разлика од нашите истражувања и сознанија, знакот за вертикална црта го третира само како ознака за множина. Ова е сосема разбирливо, ако се знае дека според таа референца, демотското писмо не е можно да се чита знак по знак (согласно нашите сознанија тоа одговара на читање/пишување слог по слог), туку се чита збор по збор.

3.3. Неопределена и определена форма кај именките

При читањето на анализираниот текст идентификувавме именки во неопределена и определена форма, и тоа:


во еднина, како и

во множина.

За еднина членот за определеност е то, а за множина та.

Во некои други случаи определената форма на именките се прави со наставката мо (некој облик на падежна форма), како на пример: 

Од досегашните анализи можеме да констатираме дека освен во овие случаи, многу ретко сме ги идентификувале другите падежни форми.

4. Споменување на името на царот

4.1. Титула на царот (фараонот)

Од реализираното истражување можеме да ги идентификуваме првите 2 збора при споменувањето на името на царот како 2 суперлативи, и тоа оддесно налево:

Во превод на денешниот македонски јазик: Најнаочит именец, Најживени (Вечен). На овие титули кореспондираат грчките зборови (се чита одлево надесно).

4.2. Име на царот (фараонот)

По титулата констатиравме дека следи името на царот кое не е формално во денешна смисла на имињата, туку е описно:

Во превод
Тој кому боговите му се диват (восхитуваат).

Ваквото македонско име преведено е на античко-грчки со зборовите:

Зборот на античко-грчки значи богови, а зборот значи оној кому му се восхитуваат. Од ова повеќе од јасно произлегува точноста на предложениот начин на читање и озвучување.

Формирањето на лични имиња на овој начин со користењето на именката БОГА се задржало во македонскиот јазик до ден-денес. Чести се имињата како на пример: Богољуб, Богдан, Боговид, Божидар, Божана и други.

4.3. Презиме на царот (фараонот)

Презимето на царот, односно името на династијата го
препознаваме во изразите:

Преведено на денешен македонски јазик, за името на династијата ја добиваме описната форма:
наиценето наисемејство од град на карпа изграден

За превод во грчкиот текст употребен е и изразот

којшто денешната наука го чита континуирано како еден збор

Првиот зборе израз за град,е предлог,е божица на земјата. Ова практично значи дека на античко-грчки изразот означува град на божицата на земјата, што комплетно се поклопува со нашето читање на соодветниот термин во средниот текст на каменот.

4.4. Прекар (народно име) на царот (фараонот)

Кога се споменува царот со сите титули и полното име и презиме, или кога се споменува само со презимето, секогаш се завршува со изразот:

што преведено на денешен македонски јазик значи:
Наречен наниза на Ѓупците

Бидејќи прекарот на царот бил во употреба само кај Македонците, тој не се среќава преведен во грчкиот текст.

5. Споменување на имињата на претците на царот (фараонот)

5.1. Имиња на родителите на царот (фараонот)

Имињата на родителите се среќаваат заедно на неколку места во текстот, а на повеќе места стои само името на таткото. Името на мајката во оригинал е:

а озвучено (се чита од десно на лево) е:
ьЈоМиЈьВаНагоБ еВиД аНеЖоБјаН

Античко-грчката варијанта (англиски превод) е Arsionoe, додека преводот во денешен македонски јазик е
Најбожена се восхитува на најголем мој бог.

Името на таткото во оригинал е:

 

а озвучено е:
оТИеЅаНьЈаН еЖиШН

Античко-грчката варијанта (англиски превод) е Philopator, додека преводот во денешен македонски јазик е
И нашиот најочит

Покрај тоа, на едно место кадешто се споменуваат мајката и таткото на фараонот, мајката покрај нејзиното име е ословена и со титулата фараоница, што во оригинал е запишано како:   

а озвучено е:
еВаЦНеМИеЅзНьЈаН

додека преводот во денешен македонски јазик е
Фараоница

5.2. Имиња на предците на царот (фараонот)

Со оглед на тоа што декретот на каменот е издаден за време на фараонот Птоломеј V се среќаваат имињата на сите 4 негови предци (таткото, дедото, прадедото и прапрадедото). Тие се наведени во вториот и третиот ред, како и во 22-от ред на текстот на античкo-македонски. Редоследот на наведување на предците, на крајот на вториот и почетокот на третиот ред, почнува од најстариот (оснoвачот на династијата, генералот на Александар Македонски) и завршува со таткото на фараонот. Пред името на основачот на династијата стои и името на Александар. Во 22-от ред се започнува со наведување на името на таткото на фараонот и се завршува со првиот од династијата (прапрадедото на царот).

Имињата се следниве:

1. Значењето на името Soteres (Сотир) е и ден-денес Спасител, Јунак
2. Значењето на името Euergetai е Ктитор, Спонзор, Добродетел

Во вториот и третиот ред кадешто се наведуваат од најстариот до таткото на фараонот, помеѓу нивните имиња стои именката ДЕЦА во смисол на наследници, и следствено во оригинал го имаме следниов текст:            

Ова го потенцираме заради фактот што почетокот на третиот ред недостасува со оглед што на тоа место каменот е откршен. Со ова сакаме да покажеме и потенцираме што оригинално треба да стои на тоа место. Ова е означено со правоаголник означен со испрекината линија и исполнет со боја, во делот на реставрирање на оригиналниот текст со имињата на предците. Многу значајно е да се напомене дека овој начин на наведување на предците на една личност на сосема идентичен начин е применет и во Библијата.

5.3. Имиња на сопругите на предците на царот (фараонот)

Во текстот на неколку места се наведуваат имињата на сопругите на предците на фараонот, и тоа:

По правило при споменување на името на сопругата задолжително следи името на сопругот на кое претходи зборот имо, како што следува:
оТИеЅаНьЈаН еЖиШН оМИ ьЈоМоЈьВаНагоБ еВиД аНеЖоБјаН

што значи:
Најбожена се восхитува на најголем мој бог имо (сопруга на) и нашиот најочит

односно: Arsinoe Philopator.

Како и:

еМИеП уЉеЖ оМИ еЈоМ ьВеС агоБ оЈьВаН

што значи:
Најголем бог победо моја имо (сопруга на) Добродетел

односно: Berenice Euergetai.

Овој особен начин на насловување на сопругите со назначување на нивното име проследено со името на нивниот сопруг се среќава и ден денес во малку видоизменет облик во западниот дел од Македонија, каде сопругата се ословува со името на својот сопруг на кое се додава зборот ица.

6. Категории на млади прислужнички

Во анализираниот текст успеавме да ги одгатнеме категориите на млади прислужнички кои се присутни и се наведуваат и во античко-грчкиот текст, и тоа: Athlophoroi и Kanephoroi. Во античкo-македонскиот текст на каменот за титулата Athlophoroi среќаваме:

што значи:
Нејзе боговите сите и се диват
Нејзе боговите сите и се диват

односно: Athlophoroi

За титулата Kanephoroi среќаваме:                     


што значи:
Се диви (восхитува) на богот Ананеца (бог на обновата)

односно: Kanephoroi

Според нашите истражувања богот Ананеца е врховен египетски бог, а ова е египетското име за богот кој кај античките Грци е познат како богот Osiris.

7. Категории на свештеници

Во текстот покрај зборот за свештеник (шемо), среќаваме и титули на свештеници, и тоа:

Да напоменеме дека во југозападниот дел на Македонија, односно во поширокиот регион на денешната населба Птолемаида која се наоѓа во Северна Грција, меѓу македонското население се среќава презимето Шемови кои според нашите сознанија би требало да соодветствува на современото презиме Попови.

8. Дешифрирање на последниот ред од текстот

Според античко-грчкиот текст, во последниот ред фараонот наредува (и тоа по овој ред) декретот да се напише на три писма и да се постави во светилишта од прв, втор и трет ранг во близина на статуата на фараонот, иако токму овде каменот е откршен (недостасува парче).

Во анализираниот текст, наредбата на фараонот ја идентификуваме во поинаков редослед, и тоа прво во кои три класи светилишта на богови, во кои три области на земјата да се постави камена стела и на крајот, на кои писма на јазикот на три слоеви на населението да биде напишан.

Својата желба фараонот ја поделил на две наредби кои ги започнува со зборот јави во оригинална форма запишан со.

8.1. Анализа на првата наредба

Првата наредба започнува со изразот да се изработи од камен, во оригинал запишан како:   

Наредбата продолжува со камени градби на по име наведени три класи на богови наведени по име, во оригинал запишани со:   

што значи 
камени градби (храмови) на: бога Змија од устието, бога од Асуан и бога Нашион.  

Наредбата продолжува со наведување на имињата на трите области од земјата, од кои првата е Египет, втората е Синај, а третата е земјата на најголемиот бог Чо на Тнани, во оригинал запишана со изразот:

Во однос на грчкиот текст овде се среќаваме со значително попрецизни информации кои посредно потврдуваат за примарноста на овој текст во однос на другите два.

8.2. Анализа на втората наредба

Втората наредба започнува со изразот:
Да биде на камен навезено (напишано)

Запишано во оригинал со изразот:

Во овој случај, за зборот напишано употребен е изразот Навезено, кој ден денес преносно се употребува за пишување во некои дијалекти на македонскиот јазик.

Во анализираниот текст, за писмата и јазиците на кои треба да се напише декретот употребена е единствена идентификација со наведување на идентитетот, или општествениот слој, во мултиетничкото општество на тогашен Египет:

Врховното свештенство, претставено преку оригиналниот израз

Живите господари, претставено преку оригиналниот израз           

Данајците, претставено преку оригиналниот израз

Втората наредба завршува со изразот запишан во оригинал како:

што значи: Писма во камен тврд

Од содржината на втората наредба можеме да заклучиме дека за горниот текст (хиероглифи - свето писмо) употребен е изразот на Врховните свештеници, за средното писмо (демотика) употребен е израз писма на Живите господари, а тоа беа Античките Македонци, а за најдолниот текст (античко-грчкото) употребен е изразот на Данајците.

На примерот на анализата на содржината на последниот ред од декретот, кој со голема веројатност ја има истата содржина во трите текстови, заради различноста на структурата на јазиците не може да се прифати дека тие текстови се потполно идентични особено заради различноста на изговорот на имињата на народите, боговите и царевите.

Ако се потсетиме дека сопствените имиња во тоа време имале описен карактер, со преводот на текстот од еден на друг јазик и сопствените имиња се преведувале согласно своето значење и добивале сосема друга звучност.

9. Имиња на територии и народи

9.1. Имиња на територии

Бидејќи анализираниот текст на каменот се однесува пред сe на територијата на Египет, најчесто се среќаваат името на Египет, кога треба да се означи целосната територија на Египет, но и имињата на Горен и Долен Египет соодветно.

Во оригинал името на Египет е следново:

Ова име произлегува од анализата на наредбата на фараонот запишана во последниот ред на демотскиот текст, во делот што ги означува териториите на кои во соодветните светилишта на определени богови треба да се постави каменот.

Името на Египет на античко грчки е АIГYПТОN.
Името на Горен Египет во оригинал е:

Името на Долен Египет во оригинал е:

Познато е дека во Долен Египет е и устието на реката Нил. Во оригинал поимот устие е следниов:

Сознанието за тоа дека поимот УЗе на античко-македонски, денес се изговора како УСТИЕ, следи директно од анализата на последниот ред од текстот. Во наредбата каде се наведуваат боговите во чии храмови треба да се смести каменот со декретот на Птоломеј V Епифан Еухаристои, односно на античко-македонски:
НајЖеВеНе ТојьБогаМо ДиВеЈеИ ьПоТоЛ НаШиВеЈь
или
Бесмртниот Тој Кому Боговите му се диват од градот на карпа изграден

како што ние денес би рекле, а стои и дека еден од нив е Богот Змија На УЗе. Општо е познато и прифатено дека богот Змија бил врховен бог на делтата на Нил, односно на неговото устие. Оттука пак, повеќе од едноставно следи заклучокот дека поимот што се чита од десно на лево како еЗьЃ го означува Долен Египет.

Предлогот на во античко-македонскиот јазик се употребува во сврзнички конструкции при набројување пред член од низата што се набројува. Пример за ова е наведувањето на писмата на коишто треба да се напише декретот во последниот ред, каде пред писмото на Живите господари стои сврзната конструкција и на пајь. На овој начин согледано, поимот што се чита од десно на лево како ЃьПа, означува Горен Египет.

За исправноста на тврдењето дека поимите ЃьЗе и ЃьПа на античко-македонски одговараат на поимите Долен и Горен Египет соодветно, сведочи и спроведената детална анализа во нашето истражување на местата на текстот во кои во античко-грчки текст се споменуваат овие два дела на антички Египет и споредбата со местата кадешто во античко-македонскиот текст се среќаваат двата претходно споменати поими. Тука наидовме на комплетно совпаќање на античко-грчкиот со античко-македонскиот текст. Tака, на пример, во 12 ред во демотскиот текст за поимите Горен и Долен Египет во оригинал е запишано следново:

што во потполност соодветствува на споменувањето на Горен и Долен Египет во античко-грчкиот текст.

9.2. Имиња на народи

Во анализираниот текст, при наведување на имињата на предците на фараонот, во 22-риот ред од средниот текст на каменот, се споменуваат и народите со кои тие владееле. По името на Филопатор (НьШе Же НајЅеИто - И Нашиот НајСветол), за народите над кои владеел во оригинал е запишано:


еНаПьЃаН     о    еВьЈаНаД На

што на денешен македонски значи: На Данајците и на Ѓупците. По имињата на Еуергетаи (ЖеЉу Па ИМе - Добродетел) и Аделфои (ЅеВо - Светол), за народите над кои владееле во оригинал е запишано:   

што на денешен македонски јазик значи: На Данајците (Грците), На Египетските Данајци (Египетските Грци) и На Ѓупците.

Интересно е спомнувањето на третиот етнос, покрај Данајците и Ѓупците, односно Египетските Данајци. Ова значи дека покрај данајскиот етнос на Балканот во времето на првите владетели од династијата Птоломеи, постоел и засебен данајски ентитет на територијата на Египет. Кон крајот на 11-тиот ред во демотскиот текст овој етнос е споменат во оригинал како:

односно Данајците од Горен Египет со што е определена и нивната територија.

10. Имиња на боговите и нивните функции

10.1. Имиња на боговите и нивните функции

Согласно истражувањата, во средниот текст можевме да ги прочитаме имињата на најверојатно сите богови на античките Mакедонци. За дел од боговите во состојба сме да ги определиме и нивните функции.

Најкарактеристично е тоа што речиси сите имиња на боговите се едносложни. Нивните имиња и функции се следниве: 

Богот Ѕе е врховен бог, бог на летата и на светлината(сонцето) .
Богот Са е бог на градините и лозјата (садење).
Богот Ве е бог на градителите (занаетите).
Богот Во е бог на водите.
Богот Хо е бог на војната (хоплити = копјаници).
Богот Ли е бог на шумите (листопадни), на обновата .
Богот ЛЧа е божица на светлосниот зрак
Богот ка се среќава и кај Сумерите и има змиеста форма .

Констатиравме дека богот Ѕе (по функција богот на летата) е врховен бог поради тоа што во текстот се ословува слично како фараонот, односно со два епитети во суперлатив, од кои само вториот е различен и наместо Најжевени (што се употребува припри ословување на фараонот), гласи Најсветол, и тоа во оригинал како:                                                              

Ова на денешен македонски јазик (во превод) значи:
Најнаочит именец, најсветли по наше богот на летата

10.2. Имиња на боговите и нивните функции кај античките Египќани

Oсобено е интересен начинот на кој во текстот се ословуваат египетските богови. Имено, по наведувањето на името на богот како што тој се нарекувал на античкот-египетски, следува додатокот како се нарекува на античко-македонски. Во оригинал тоа е запишано на следниов начин: 

во превод на денешен македонски јазик:
Богот Ананеца на Eгипќаните (богот на oбновувањето), по наше богот Ли

како и со изразот

во превод на денешен македонски јазик:
Ананета бога ЛЧа (божица на светлосниот зрак)

Ананета според легендите била сестра на богот Ананеца.

Во оригиналниот текст среќаваме и вакво обраќање кое се однесува на богот Ананета и на богот Ананеца:

во превод на денешен македонски јазик:
Ананета бога ЛЧа (божица на светлосниот зрак) Богот Ананеца (богот на oбновувањето), по наше богот Ли

Во античко-грчкиот текст овие богови се запишани како Озирис, што одговара на Ананеца, и Изис соодветно за Ананета.

Се сретнуваат и посложени имиња кои во себе го содржат поимот бога, како на пример:

Според Старославянский словар (по рукописом Х-ХI веков), Москва, Руский јазик, 1994, овој израз е старословенското име за Дионис.

11. Речник на поими

Додаток

Дешифрирани зборови од средниот текст на каменот на розета.