7. Категории на свештеници

Во текстот покрај зборот за свештеник (шемо), среќаваме и титули на свештеници, и тоа:

Да напоменеме дека во југозападниот дел на Македонија, односно во поширокиот регион на денешната населба Птолемаида која се наоѓа во Северна Грција, меѓу македонското население се среќава презимето Шемови кои според нашите сознанија би требало да соодветствува на современото презиме Попови.